Terug

Missie en Visie

Een goed gezichtsvermogen is een waardevol iets en het verlies ervan betekent verlies van zelfstandigheid en een enorme afname van de kwaliteit van leven. Dagelijks zetten de ruim 100 medewerkers van onze afdeling zich samen in voor het gezichtsvermogen van meer dan twee miljoen mensen in Noord-Oost Nederland.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft als missie "Bouwen aan de toekomst van gezondheid" met de focus op gezond ouder worden. De afdeling oogheelkunde maakt integraal deel uit van het UMCG. Participatie in de sector- en ziekenhuisorganisatie van het UMCG als geheel wordt als belangrijk gezien evenals het faciliteren van de oogheelkundige zorg middels regionale samenwerking met andere gezondheidszorginstellingen. De afdeling oogheelkunde draagt bij aan de missie van het UMCG door specialistische en specifieke patiëntenzorg te leveren op kwalitatief hoogwaardig academisch niveau. De afdeling vervult daarin een topreferente en topklinische functie. Daarnaast richt de afdeling zich op het doen van wetenschappelijk onderzoek, daar de afdeling hieraan bij uitstek haar academische bestaansrecht ontleent. Ook het verzorgen van de specialistenopleiding c.q. de opleiding tot oogarts is een belangrijke taakstelling. Tevens levert de afdeling een bijdrage aan het medisch universitaire onderwijs en het postacademische onderwijs.

De afdeling oogheelkunde van het UMCG verzorgt primair de derdelijns oogheelkundige zorg ("complexe zorg") voor de drie noordelijke provincies en delen van Overijssel, Flevoland en Gelderland. We staan voor een toegankelijke derdelijns oogheelkundige zorg voor alle inwoners van onze regio, van hoge kwaliteit.

Historisch was het UMCG ook stadsziekenhuis en de afdeling oogheelkunde heeft altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan deze tweedelijns zorg ("basiszorg") voor Stad en Ommeland. In lijn met maatschappelijke veranderingen, en om een toegankelijke en hoogwaardige derdelijns zorg te kunnen blijven bieden, heeft de afdeling in 2018 noodgedwongen de keus moeten maken geen nieuwe tweedelijns patiënten meer aan te nemen. Deze patiënten kunnen door hun huisarts naar bijvoorbeeld het Martiniziekenhuis, het OMC of het nieuw geopende Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) verwezen worden. patiënten naar ons verwezen komen via oogartsen uit de ons omringende ziekenhuizen en via medisch specialisten uit het UMCG

Oogziekten komen op alle leeftijden voor. Zo vraagt de te vroeg geboren zuigeling intensieve en gespecialiseerde oogheelkundige aandacht. Maar de meestvoorkomende oogziekten zijn gerelateerd aan het ouder worden en daarmee neemt de vraag naar oogheelkundige zorg, door de vergrijzing, momenteel snel toe. Het aantal 65-plussers neemt de komende 10 jaar met 30% toe en weer tien jaar later is hun aantal verdubbeld. Het wordt een grote uitdaging om onze afdeling daar adequaat op voor te bereiden en als patiënt merkt u nu soms al dat dit knelt.

In lijn met onze visie en passend bij de ligging van het UMCG leveren we in principe de gehele derdelijns oogheelkundige zorg. De inwoners van onze regio kunnen daarvoor bij ons terecht. Voor een aantal zeldzame aandoeningen werken we samen met andere UMC's. De afdeling oogheelkunde van het UMCG heeft zelf ook een aantal zogenaamde speerpunten, d.w.z. onderdelen van de derdelijns oogheelkundige zorg waarvoor ons verzorgingsgebied groter is dan gemiddeld en/of waarop ons wetenschappelijk onderzoek zich met name richt. Die speerpunten zijn: (1) glaucoom (poliklinische en chirurgische behandeling van kinderen en volwassenen), (2) hoornvliestransplantaties, (3) staaroperaties bij oogheelkundig complexe patienten, bijvoorbeeld staaroperaties bij kinderen of staaroperaties in combinatie met andere oogoperaties, en staaroperaties bij complexe patiënten, d.w.z. patiënten die in verband met hun gezondheid speciale zorg behoeven en (4) de (chirurgische behandeling van) aandoeningen van het glasachtig lichaam en netvlies.